Podem deixar als nens opinar?

Marah Gubar (2013), “Risky Business: Talking about Children in Children’s Literature Criticism”, Children’s Literature Association Quarterly, vol. 36, nº 4, winter 2013, pp. 450-457

originalthoughtMarah Gubar exposa en el seu article les dificultats de teoritzar sobre la infància en l’àmbit de crítica literària infantil. Així mateix complementa les dues maneres que ella ha identificat en els treballs de les últimes dècades, els que anomena el model diferencial i el model deficient, amb una

més